اعضا کمیته علمی

اعضا کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/ سازمان گروه
1. دکتر فروغ السادات طباطبا صنعتی اصفهان مهندسی برق
2. دکتر ابوترابی دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق
3. دکتر محسن اسدی دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر
4. دکتر نجمه اقبال دانشگاه صنعتی سجاد مشهد مهندسی برق
5. دکتر ژیلا امینی دانشگاه الزهرا مهندسی برق
6. دکتر سید کامیار ایزدی دانشگاه الزهرا مهندسی کامپیوتر
7. دکتر علیرضا باقری دانشگاه امیر کبیر مهندسی کامپیوتر
8. دکتر سید علی اصغر بهشتی دانشگاه علم و صنعت مهندسی برق
9. دکتر ناصر پریز دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق
10. دکتر پیری دانشگاه خاوران مشهد مهندسی برق
11. دکتر پویا ترک زاده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مهندسی برق
12. دکتر ابومسلم جانثاری دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق
13. ایمان چهارمحالی دانشگاه آزاد اندیمشک مهندسی برق
14. دکتر سمانه حامدی دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی برق
15. دکتر سمیه حسن پور دانشگاه سجاد مشهد مهندسی برق
16. دکتر سید ابراهیم حسینی دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق
17. دکتر مصطفی حقی کاشانی دانشگاه آزاددشهر قدس مهندسی کامپیوتر
18. دکتر حسن دعاگو دانشگاه آزاد تهران شرق مهندسی برق
19. دکتر مسعود دوستی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مهندسی برق
20. دکتر هادی رزمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق مهندسی برق
21. دکتر شعبان رضایی دانشگاه آزاد واحد آشتیان مهندسی برق
22. دکتر سید وحید سادات پور دانشگاه آزاد شهر قدس مهندسی کامپیوتر
23. دکتر امیره سیدفرجی دانشگاه الزهرا مهندسی برق
24. دکتر فرزانه شایق دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی پزشکی
25. دکتر محمد عابدینی دانشگاه ایت الله بروجردی مهندسی برق
26. دکتر ندا عبدالوند دانشگاه الزهرا مهندسی کامپیوتر
27. دکتر رضا عزمی دانشگاه الزهرا مهندسی کامپیوتر
28. دکتر علی قاضی دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق
29. دکتر کازرونی دانشگاه مالک اشتر مهندسی برق
30. دکتر محسن گرامی دانشکده پست وزارت ارتباطات مهندسی کامپیوتر
31. دکتر سعید گرگین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مهندسی کامپیوتر
32. دکتر عباس گلمکانی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد مهندسی برق
33. دکتر پیمان گلی دانشگاه خاوران مشهد مهندسی الکترونیک
34. دکتر بهزاد لک دانشگاه علوم انتظامی امین مهندسی کامپیوتر
35. دکتر ملیحه ماهودی دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق
36. دکتر علیرضا محمدی دانشگاه امیر کبیر مهندسی کامپیوتر
37. دکتر سعید مرجانی دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق
38. دکتر مزروعی دانشگاه خاوران مشهد مهندسی پزشکی
39. دکتر معدنی دانشگاه آزاد شهر قدس مهندسی برق
40. دکتر مقدسی علوم و تحقیقات تهران مهندسی برق
41. دکتر موحدی دانشگاه یزد مهندسی برق
42. دکتر رامین نصیری دانشگاه ازاد اسلامی علوم تحقیقات تهران مهندسی کامپیوتر
43. دکتر امین نوری دانشگاه سجاد مشهد مهندسی برق
44. دکتر الیاسی دانشگاه بیرجند مهندسی برق