محورهای کنفرانس

 قدرت

 کنترل

 الکترونیک

 مخابرات

 انرژی‌های نو

 نرم افزار

 سخت‌افزار

 فناوری اطلاعات

 علوم کامپیوتر

 مهندسی پزشکی