ریاست و دبیر کنفرانس


ریاست کنفرانس

دبیر علمی گروه مهندسی برق

دبیر علمی گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر مهدی وکیلیان

دکتر مسعود علی اکبر گلکار

دکتر منوچهر پارسایی

بیوگرافی

بیوگرافی

بیوگرافی