تماس با دبیرخانه


آدرس پستی دبیرخانه: خراسان رضوی، شهرستان تربت جام، مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

تلفن دبیرخانه: ۵۲۵۴۷۰۰۱-۰۵۱ و ۵۲۵۲۹۲۵۷-۰۵۱
فکس دبیرخانه: ۵۲۵۳۳۸۶۶-۰۵۱

ایمیل دبیرخانه : ncece@vahdat.ac.ir