تشویق نقدی و چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات معتبر علمی (اطلاعیه تکمیلی 2)


با موافقت رسمی مدیر مسئول مجله علمی-ترویجی «علوم رایانشی»، مقالات برگزیده و توسعه یافته مقالات پذیرفته شده کنفرانس برای چاپ به این ژورنال ارجاع داده می‌شوند.

جزئیات اعلامی از جانب مجله به شرح زیر است:

* مقالات برگزیده کنفرانس با داوری محدود در گزارش کامپیوتر قابل چاپ می‌باشند.

** مقالات توسعه یافته برای چاپ در مجله چنانچه در حوزه تعریف شده مجله باشند، نیاز به داوری حداقل دو متخصص دارند و در صورت تأیید امکان چاپ خواهند داشت.