باز شدن فرم داوران سایت

موسسه آموزش عالی وحدت به منظور تامین و تکمیل سرمایه علمی  مورد نیاز در کنفرانس ها و پژوهشگاه خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت می نماید. صاحب نظران با کلیک بر روی لینک زیر می توانند همکاری خود را اعلام نمایند.

فرم داوران